Test ADR podstawowy #4

Test #4, przykładowy test ADR podstawowy

Results

#1. Przy przewozie towarów niebezpiecznych, zapakowanych w ilościach ograniczonych, wyłączenie spod przepisów ADR, z wyjątkiem niektórych dotyczy:

#2. Numer UN przyporządkowany jest każdej pozycji wykazu towarów niebezpiecznych, która może dotyczyć:

#3. Zapis w dokumencie przewozowym: “Przewóz zgodnie z 1.1.4.2. oznacza, że:

#4. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych jest przeprowadzana:

#5. Sztuczne oddychanie należy wykonywać w następujących sytuacjach:

#6. Przepisy ADR:

#7. Przepisy ADN regulują:

#8. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 6.1 uznaje się za najważniejsze?

#9. Przewóz cysterną odejmowalną o pojemności powyżej 1000 litrów, zawierającej materiał niebezpieczny, umocowanej do skrzyni ładunkowej

#10. Dokument przewozowy:

#11. Dlaczego materiały klasy 4.3 nie powinny być gaszone wodą.

#12. Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych drogą morską to:

#13. Oznaczenie sztuki przesyłki, znakiem dla materiału zagrażającego środowisku jest:

#14. Towarem niebezpiecznym w transporcie drogowym jest:

#15. Prawidłowe postępowanie przy złamaniach kończyn:

#16. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 3 uznaje się za najważniejsze?

#17. Postępowanie przy oparzeniach termicznych:

#18. Co powinien zrobić kierowca, jeśli zatrzymanie jednostki transportowej nastąpiło w terenie zabudowanym w odległości 300 rn od budynków z powodu awarii?

#19. Zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy:

#20. W przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego kierowca powinien:

#21. Wyżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

#22. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 8 uznaje się za najważniejsze?

#23. Podczas pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi w tunelu należy:

#24. Towar niebezpieczny według ADR to:

#25. Jakie informacje powinien kierowca przekazać -Straży Pożarnej w razie awarii?

#26. Wyłączenie przewozów z przepisów ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6 (bez tablic), pozwala na:

#27. Czy podany wpis w dokument przewozowy jest prawidłowy “1098 alkohol allilowy, 6.1 (3), I”?

#28. Jakie zasady powinny-być przestrzegane podczas gaszenia pożaru?

#29. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują:

#30. Przejeżdżając przez tunel:

Sprawdź wyniki