Przepisy ADR

Tu znajdziesz aktualne przepisy krajowe oraz Europejska Umowę ADR.

Wybrane przepisy USTAWY z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych.

 1. Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

 2. Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

  1) ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  3) ukończyła odpowiedni kurs ADR:

  a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  b) doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
  4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.
 1. Zakres egzaminu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4, obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

 2. Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez marszałka województwa, w której skład wchodzą:

  1) przewodniczący komisji – przedstawiciel marszałka województwa;
  2) członek komisji – przedstawiciel organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszającej przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe lub kierowców albo przedstawiciel ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

  (…)

 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może złożyć do marszałka województwa skargę co do jego przebiegu. Skargę wnosi się w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 8. W przypadku uznania skargi za zasadną marszałek województwa może nakazać powtórzenie
  egzaminu albo uznać ten egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym.

 9. Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do części specjalistycznej egzaminu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu. Okres ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas
  posiadanych uprawnień.

 10. Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystępować do egzaminów poprawkowych.
 1. Przewodniczący komisji po zakończeniu egzaminu niezwłocznie sporządza protokół zawierający wykaz kierowców, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu. Przewodniczący komisji przekazuje protokół marszałkowi województwa w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 2. Wykaz kierowców zawiera następujące dane tych osób:

  1) imię i nazwisko;
  2) datę i miejsce urodzenia;
  3) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4) miejsce zamieszkania kierowcy;
  5) zakres przeprowadzonego egzaminu.

 3. Marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy.

 4. Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4.
 5.  
Przepisy-ADR-umowa