Test ADR podstawowy #2

Test #2, przykładowy test ADR podstawowy​

Results

#1. Numery znajdujące się w górnej części tablicy pomarańczowej wskazują:

#2. Podczas pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi:

#3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowca powinien podczas załadunku:

#4. W przypadku przewozu próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupy pakowania, któremu przypisano tylko nalepkę nr 8 dozwolony opis w dokumencie przewozowym powinien brzmieć:

#5. Przewóz luzem:

#6. Towary niebezpieczne mogą być przewożone:

#7. Zapis w dokumencie przewozowym „UN 1203 BENZYNA, 3, II” oznacza, że przewożony materiał jest:

#8. Do klasy 3 według ADR zalicza się:

#9. Kto odpowiada za przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych zgodnych z ADR dotyczących nadawanych do przewozu materiałów niebezpiecznych?

#10. Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – w firmie:

#11. Postępowanie przy oparzeniach termicznych:

#12. Podczas przewozu towarów niebezpiecznych w kabinie jednostki transportowej mogą przebywać:

#13. Przewożąc odpady niebezpieczne spełniające kryteria klasyfikacyjne ADR w transporcie drogowym należy:

#14. Jeżeli jest wymagany nadzór podczas postoju załadowanego pojazdu, to należy pozostawić go np. na:

#15. Kamizelki ostrzegawcze wchodzące w skład wyposażenia dla ochrony indywidualnej:

#16. Za dobór opakowania odpowiada:

#17. Ograniczenia dotyczące maksymalnych ilości towarów niebezpiecznych na jednostkę transportową oznakowana tablicami barwy pomarańczowej dotyczą:

#18. Pojazd przewożący butle z gazem palnym powinien być oznakowany:

#19. Klasa towarów niebezpiecznych według Umowy ADR dotyczy:

#20. Plan ochrony, dotyczy przewozu towarów dużego ryzyka, powinien zawierać:

#21. Do klasy 9 według ADR zalicza się:

#22. Co oznacza trzycyfrowa liczba poprzedzona znakiem X w górnej części pomarańczowej tablicy ostrzegawczej na pojeździe przewożącym towary niebezpieczne:

#23. Przewóz materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych i oznakowanych nalepkami ostrzegawczymi wraz z wymaganymi napisami, w ilościach nieprzekraczających ograniczeń podanych w przepisie 1.1.3.6 (tzw. wyłączenia dotyczące maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej):

#24. Powyżej przedstawiona nalepka informuje o tym, że materiał:

#25. Zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)” oznacza, że przewożony gaz jest:

#26. Numer rozpoznawczy zagrożenia znajdujący się w górnej części tablicy barwy pomarańczowej wskazuje:

#27. Numery znajdujące się w górnej części tablicy barwy pomarańczowej wskazują zagrożenie:

#28. Za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe odpowiada:

#29. Jakie istotne informacje i dokumenty w razie wypadku bądź zagrożenia powinien przekazać kierowca właściwym służbom?

#30. Co powinien zrobić kierowca w przypadku braku wymaganego oznakowania na sztukach przesyłki:

Sprawdź wyniki