Regulamin sprzedaży usług, szkoleń online i szkoleń stacjonarnych, w sklepie internetowym 561.expert.

Sprzedaż szkoleń online oraz szkoleń stacjonarnych, zwanych Usługą, za pośrednictwem strony internetowej 561.expert, jest realizowana przez Rafała Trzebieniaka, prowadzącego działalność gospodarczą 561 Expert Rafał Trzebieniak, pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 646 III / E / lok. 3, 03-994 Warszawa, NIP:113-053-55-56, REGON: 140457544, zwany dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@561.expert.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Szkolenie, które może nosić nazwę potoczną np. „Kurs – Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika (e-learning)” dostępne na stronie 561.expert, jest szkoleniem, którego Sprzedawcą jest 561 Expert Rafał Trzebieniak.
 2. Usługa – oferowane na stronie szkolenie online lub szkolenie stacjonarne.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
 5. Operator Płatności – Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 zł, opłaconym w całości oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF -Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę.
 8. Strona – strona internetowa sklepu dostępna pod adresem 561.expert.
 9. Sprzedawca – 561 Expert Rafał Trzebieniak, ul. Wał Miedzeszyński 646 III / E / lok. 3, 03-994 Warszawa, NIP:113-053-55-56.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń online oraz szkoleń stacjonarnych, oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci szkolenia.
 2. Do dokonania zakupu szkolenia online za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  a) dostęp do Internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  a) dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  d) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),
  e) możliwość odtwarzania plików audio i wideo,
  f) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  g) umowa zakupu usług.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Szkolenie zwane też potocznie Kursem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 Zakup Usług

 1. W celu zakupu szkolenia online lub szkolenia stacjonarnego zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  a) wybrać usługę np. szkolenie spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie. Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług,
  b) kliknąć w przycisk „Kup teraz za xxx PLN”, aby wybrać Kurs do zakupienia oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia Zamówienia i wykonania płatności,
  c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub kartą u Operatora Płatności Przelewy24.pl. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,
  d) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT kliknij w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnij dane do Faktury VAT. Podaj prawidłowe dane i NIP,
  e) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi,
  f) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę, a w przypadku usługi szkolenia online Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

§ 5 Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

 1. Zakupione Szkolenie zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu serwisu dla kursanta.
 2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 par. 4, zostaną wysłane Kupującemu po zawarciu umowy.
 3. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia online na czas 90 dni. Sprzedawca w wyjątkowej sytuacji może podjąć decyzję o wyłączeniu lub przedłużeniu dostępu do Szkolenia w trybie online.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego szkolenie online jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 6. Prosimy Państwa o nie udostępnianie swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim, gdyż w trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy Państwa proces logowania i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować czasowo Państwa dostęp do Waszego Panelu kursanta.
 7. Szkolenie stacjonarne odbywa się w terminie podanym w kalendarzu szkoleń dostępnym na 561.expert.

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@561.expert.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.