Psychotechnika dla transportu,
medycyna pracy

Kompleksowo w jednym miejscu z badaniem lekarskim.Zapraszamy

Zadzwoń 731-561-561 lub 660-444-004

Psychotechnika. Lekarz. Badania okresowe.

Świadczymy usługi w zakresie psychologii, medycyny pracy oraz diagnostyki psychologicznej związanej z orzecznictwem psychologicznym.

W naszej ofercie znajdują się badania psychologiczne między innymi dla:

 • Kierowców zawodowych, oraz kandydatów na kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy.
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 • Operatorów urządzeń i maszyn w ruchu oraz pracowników zabezpieczenia technicznego.
 • Osób pracujących na wysokości.
 • Osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń lub obrót bronią.
 • Pracowników ochrony, detektywów i strażników gminnych/miejskich.

Więcej szczegółów poniżej:

Badania wykonujemy od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do 17:00 lub później, dzięki czemu każdy, szczególnie osoby pracujące, ma możliwość umówienia spotkania w dogodnym terminie. 

Kierowcy

 • badania psychologiczne kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki, autobusy, busy, taksówki, tramwaje
 • kierowców UBER, BOLT, itp. firmy przewozu osób
 • badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badania psychologiczne dla kierowców przewożących znaczne wartości pieniężne
 • badania/konsultacje psychologiczne dla osób posiadających pojazdy służbowe kat. B
 • badania psychologiczne dla kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 • badania psychologiczne dla osób posiadających prawo jazdy kat. : C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
 • badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy
 • badania psychologiczne instruktorów doskonalenia techniki jazdy
 • badania psychologiczne egzaminatorów nauki jazdy
 • badania psychologiczne dla kierowców rajdowych i wyścigowych
 • badania psychologiczne dla osób skierowanych przez lekarza
 • badania psychologiczne dla osób które przekroczyły 24 punkty karne
 • badania psychologiczne dla sprawców wypadków drogowych
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • badanie psychologiczne dla osób, które popełniły dwa wykroczenia drogowe w okresie próbnym
 • konsultacje widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie

W czasie badania psychotechnicznego korzysta się zarówno z wywiadu psychologicznego, jak i obserwacji oraz badań aparaturą. Dzięki temu możliwe jest określenie poziomu sprawności kierowcy oraz ocena cech osobowości, które decydują o stylu jazdy.

Psycholog dobiera metody diagnostyki w zależności od potrzeb oraz celu badania.

Stosujemy testy typu „papier i ołówek” oraz aparaturę do badan psychologicznych.

Badamy m.im.:

 • Koncentrację i podzielność uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zdolność myślenia logicznego
 • Osobowość
 • Temperament
 • Inteligencję emocjonalną
 • Czas reakcji
 • Koordynację wzrokowo ruchową
 • Widzenie stereoskopowe
 • Widzenie zmierzchowe
 • Adaptację po olśnieniu

Specyfiką badania psychologicznego jest korzystanie z „wywiadu” i obserwacji. Dlatego każde badanie jest połączone z rozmową na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej.

W trakcie badania psychologicznego sprawdzamy poziom sprawności psychomotorycznej kierowcy oraz cechy osobowości decydujące o stylu jazdy. Badany kierowca jest na bieżąco informowany o wynikach testów. Jeżeli wykonanie jest poniżej wymaganego poziomu psycholog prosi o powtórzenie pojedynczego zadania lub całego badania.

Niekiedy powodem złych wyników są problemy ze zrozumieniem instrukcji, zmęczenie klienta, stres wynikający z tej niecodziennej sytuacji.

Badanie psychotechniczne nigdy nie kończy się negatywnym wynikiem po pierwszym niepowodzeniu. Kolejne badanie wykonuje się od razu lub innego dnia – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb oraz przyczyny niezaliczenia danego zadania. Klient za powtórne badanie nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty.

Badania zakończone wynikiem negatywnym zawsze wyczerpująco omawiamy z kierowcą, oraz spokojnie tłumaczymy możliwości dalszego postępowania aby jeszcze raz podejść do badań.

Przepisy dają możliwość odwołania się od wyniku.

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników.
 2. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
 4. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.
 6. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 • dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport),
 • okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy,
 • skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę, lekarza, jeśli zostanie ono wystawione,
 • skierowanie wystawione przez urząd miasta lub gminy w przypadku jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, sprawcy wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.

Na badanie psychologiczne należy przyjść zdrowym i wypoczętym. Co najmniej na 48 godzin przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji odurzających lub obniżających sprawność.

Przed badaniem należy odpowiednio wypocząć, wyspać się. Warto pojawić się po spożyciu posiłku, dzięki czemu głód nie będzie powodował dekoncentracji.

Czas badania zależy od rodzaju badania, oraz od tempa pracy osoby badanej. Najkrótsze badanie trwa ok. 15 min (np. widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie). Najdłuższe jest badane psychologiczne kierowcy skierowanego przez starostę (wydział komunikacji) z powodu zatrzymania prawa jazdy – około 1,5 godziny.

Badanie kierowcy trwa średnio około 1 godziny.

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.

Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.

Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej, ewentualnie badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Badanie psychologiczne kończy się omówieniem uzyskanych wyników. Psycholog tłumaczy niejasne kwestie i rozwiewa ewentualne wątpliwości. Finałem badań jest wydanie odpowiedniego orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego.

Operatorzy

 • wózka widłowego
 • wózka akumulatorowego
 • wózka jezdniowego
 • żurawia wieżowego
 • koparko-ładowarki
 • meleksów
 • suwnic
 • dźwigów hakowych
 • maszyn budowlanych
 • maszyn drogowych
 • maszyn wiertniczych
 • trakcji elektrycznych
 • pracujących pow. 1,5 m
 • dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport),
 • okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy,
 • skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę, lekarza, jeśli zostanie ono wystawione.

Zależy to od rodzaju badania i od osoby badanej, ale przeważnie zajmuje od 30 minut do godziny. Wszystko zależy od celu badania i indywidualnych zdolności i uwarunkowań psychologicznych.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy. Termin ważności wynosi wówczas 4 lata dla osób do 50-tego roku życia i 2 lata dla osób powyżej 50-tego roku życia.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników.
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.

Wykonujemy badania psychologiczne potrzebne do pracy na stanowisku operatora maszyn i urządzeń oraz do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej, np. praca na wysokości.

Badania psychologiczne dla operatorów wykonywane są przed uzyskaniem uprawnień, a także jako jedna z konsultacji medycyny pracy.

Broń

Osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie (badania na broń – posiadanie).

Osoba może ubiegać się o broń w celach:

 • ochrony osobistej
 • łowieckich
 • sportowych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych
 • do realizacji rekonstrukcji historycznych

Dla każdego, kto chce posiadać broń do ochrony osobistej, sportowej lub myśliwskiej psycholog stwierdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej, czyli sprawdza czy jest ona sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią.

W przypadku broni do ochrony osobistej badania powtarza się co 5 lat.

Osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (badania na broń – obrót).

Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Badanie powtarza się co 5 lat.

Uwaga: w przypadku pracownika wymagane jest pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.

Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (np. praca przy fajerwerkach, w laboratorium chemicznym).

Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy brak istotnych zaburzeń w tym zakresie.

Uwaga: w przypadku pracownika wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.

Strażników gminnych/miejskich – osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych oraz osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich).

Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana posiada zdolności psychiczne do wykonywania zadań strażnika.

Badanie psychologiczne wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i przeprowadza się je przed wstępnymi badaniami lekarskimi, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych.

Osoby ubiegające się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika, syndyka, asesora.

Po badaniu wydaje się zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Nie określa się terminu ważności.

Osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa lub ją posiadające.

Badanie psychologiczne ocenia poziom umysłowy i osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziom dojrzałości społecznej.

Badanie powtarza się co 5 lat.

Osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku inspektora transportu drogowego.

To badanie ocenia poziom umysłowy, osobowość i poziom dojrzałości społecznej do prawidłowego wykonywania obowiązków inspektora.

Uwaga! wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.

Osoby ubiegające się lub posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej.

Do złożenia na policji wniosku o pozwolenie na posiadanie broni potrzebne są badania psychologiczne. Polegają na:
 • rozmowie z psychologiem,
 • poddaniu się testom psychologicznym.
Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badania na broń mają na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do noszenia lub posługiwania się bronią.
 • poziom umysłowy,
 • osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych,
 • poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badania na broń trwają 1- 1,5 godziny, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Od razu po badaniu przekazywana jest informacja o wynikach.

Badania wykonywane są tylko przez uprawnionych psychologów. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.

 • dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport),
 • okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy,
 • skierowanie, jeśli posiadamy.
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
 3. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).
 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 11. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 13. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 14. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
 15. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 16. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).
 17. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 18. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.).
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
 21. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.
 22. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
 24. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 25. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 26. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz.U.z 2016 r.poz. 171), w zw. z art.106 n § 9 ustawy z dn. 27.07. 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm.), dotyczące oceny zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego.
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania psychologiczne potrzebne dla otrzymania pozwolenia na posiadanie broni to pierwszy krok w celu jego uzyskania.

Dokładne informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Komendy Stołecznej Policji – Wydział Postępowań Administracyjnych.

Cennik

150 zł*

Badania psychologiczne kierowców

 • Badania psychologiczne kierowców zawodowych: B, C, C+E, D, D+E,
  Badania psychologiczne dla kandydatów na kierowców zawodowych kat.: C, C+E, D, D+E,
 • badania psychologiczne kierowców pojazdów służbowych kat. B,
 • Badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
 • Badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
 • Badania psychologiczne kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych,
 • Badania psychologiczne dla kierowców skierowanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
 • Badania psychologiczne dla kierowców po spowodowaniu wypadku drogowego,
 • Badania psychologiczne dla kierowców, którzy popełnili dwa wykroczenia w okresie próbnym.

*”Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi: 150 zł.”

50 zł – 200 zł

Pozostałe badania

 • Badanie psychologiczne do pracy sędziów, prokuratorów, kuratorów, syndyków, komorników: 180 zł
 • Badania psychologiczne pracowników ochrony, detektywów, straży miejskiej: 160 zł
 • Badanie psychologiczne na stanowisko inspektora transportu drogowego: 160 zł
 • Badanie psychologiczne pracownika zabezpieczenia technicznego: 160 zł
 • Badanie psychologiczne na broń – pozwolenie na posiadanie: 200 zł
 • Badanie psychologiczne na broń – obrót: 160 zł
 • Konsultacja psychologiczna medycyny pracy dla kierowców pojazdów służbowych kat. B: 150 zł
 • Badania psychologiczne operatorów i do pracy na wysokości: 120 zł
 • Badanie widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie (ciemnia): 50 zł

Zapisz się na psychotesty

Posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia potrzebne do tego, by prowadzić badania dla kierowców, a więc zajmować się wykonywaniem profesjonalnych oraz rzetelnych psychotestów

Badania wykonywane są za pomocą certyfikowanych metod oraz nowoczesnych aparatów, co skraca czas badania i zapewnia szybkie uzyskiwanie wyników, stąd krótkie terminy oraz brak kolejek

Nasza w pełni wykwalifikowana, a jednocześnie miła kadra, dba o bezstresową atmosferę. 

Badania przeprowadzane są indywidualnie, ewentualnie w niewielkich grupach, dzięki czemu każdy z klientów ma zapewnioną nie tylko kompleksową obsługę, ale też prywatność i komfort.