Test ADR podstawowy #3

Test #3, przykładowy test ADR podstawowy

Results

#1. Doradca d/s transportu – DGSA – w firmie:

#2. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 2 uznaje się za najważniejszą?

#3. Zapis w dokumencie przewozowym; “Przewóz zgodnie z “1.1.4.2,1” oznacza, że:

#4. Pojazd przewożący butle z gazem palnym powinien być oznakowany:

#5. W jakich przypadkach kierowca powinien podjąć akcję ratowniczą dotyczącą pojazdu lub ładunku zgodnie z wytycznymi zapisanymi w pisemnej instrukcji?

#6. Dokument przewozowy:

#7. Jeżeli podczas transportu o charakterze dystrybucyjnym ilość przewożonego materiału niebezpiecznego, po kolejnym rozładunku, będzie mniejsza niż określona w ograniczeniach podanych w przepisie 1.1.3.6:

#8. Które z poniższych zagrożeń mogą być stwarzane przez towary klasy 9?

#9. Do klasy 6.2 według ADR należą:

#10. Co oznacza – według ADR – pojęcie “ładunek całkowity”?

#11. Gaśnice proszkowe znajdujące się na pojeździe:

#12. Czy podany wpis w dokument przewozowy jest prawidłowy ”1098 alkohol allilowy, 6.1 (3), I”?

#13. Które z wymienionych towarów może przewozić kierowca nieposiadający zaświadczenia ADR

#14. Podczas udzielania pomocy przy krwotokach zewnętrznych należy:

#15. Zwolnienia z wymagań transportowych dotyczące przewozu paliw płynnych w zbiornikach pojazdów obejmują:

#16. Jeśli pożar obejmie silnik napędzany olejem napędowym, to może on być gaszony:

#17. Znak B 14 oznacza:

#18. Pojazd przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

#19. Przy przewozie materiałów niebezpiecznych, wyłączenie spod przepisów ADR spełniające warunek zachowania ilości wyłączonych (E) dotyczy:

#20. Dokument przewozowy:

#21. Przepisy “antyterrorystyczne” Działu 1.10 ADR

#22. Przewóz materiałów niebezpiecznych w opakowaniach-atestowanych i oznakowanych nalepkami ostrzegawczymi wraz z wymaganymi napisami, w ilościach nieprzekraczających ograniczeń podanych w przepisie 1.1.3.6 (tzw. wyłączenia dot. ilości przewożonych w jedn. trans.):

#23. Ile instrukcji pisemnych powinno znajdować się na pokładzie jednostki transportowej przewożącej materiały w sztukach przesyłki?

#24. Przy przewozie towarów niebezpiecznych niektórych klas, zapakowanych w ilościach ograniczonych LQ:

#25. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według ADR oznacza:

#26. Jakie informacje lub dokumenty, w razie wypadku lub zagrożenia, powinien przekazać kierowca właściwym władzom?

#27. Dlaczego materiały klasy 4.3 nie powinny być gaszone wodą.

#28. Wyłączenie przewozów z przepisów ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6. (bez tablic), pozwala na:

#29. Które z wymienionych towarów może przewozić kierowca nieposiadający zaświadczenia ADR

#30. Które z poniższych zagrożeń mogą być stwarzane przez towary klasy 9?

Sprawdź wyniki