Zabezpieczenie finansowe do działalności transportowej niezbędne do licencji transportowej

Przy składaniu dokumentów do licencji transportowej niezbędne będzie zabezpieczenie finansowe na flotę pojazdów. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości :

  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form :

  1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości)oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub notarialnie – wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie.
  2. Gwarancja bankowa – oryginał.
  3. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie.
Czytaj również na stronie GITD: https://gitd.gov.pl/