Test ADR cysterny #2

Test #2, przykładowy test ADR cysterny

Results

#1. Przy jakim numerze rozpoznawczym zagrożenia należy podczas napełniania uziemić cysternę?

#2. Gaśnica w pojeździe – cysternie

#3. W jakim przypadku kierowca powinien mieć ze sobą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

#4. Co według ADR należy do urządzeń zabezpieczających cysternę?

#5. Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku wycieku materiału z cysterny?

#6. Które elementy cysterny stanowią wyposażenie obsługowe cysterny?

#7. Jaką zasadę bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas napełniania cysterny materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych?

#8. Po czym kierowca pojazdu rozpozna przydatność cysterny do przewozu gazów skroplonych?

#9. Pompa do przepompowywania gazów skroplonych jest nieszczelna. Tworzenie się mgły uniemożliwia widoczność w szafie sterującej. Co należy pilnie uczynić?

#10. Kiedy należy stosować „wahadło gazowe” (przeładunek w zamkniętym obiegu)?

#11. Jakie wymagania powinien spełniać wewnętrzny zawór zamykający w cysternach, kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych?

#12. Urządzenia wentylacyjne (zawory oddechowe) w cysternach do przewozu cieczy powinny:

#13. Do czego służy odpowietrznik zamontowany na zaworach spustowych fazy ciekłej, cystern przewożących gazy skroplone (np. mieszaniny skroplone propan – butan):

#14. Co określa zapis 12.18 P umieszczony na tabliczce znamionowej pojazdu-cysterny w polu „data ostatniego badania”:

#15. Płytki bezpieczeństwa stosowane są w:

#16. Jakie zadania spełniają urządzenia oddechowe umieszczone w górnej części zbiornika?

#17. Jaką funkcję spełnia główny wyłącznik akumulatora?

#18. Wewnętrzny zawór odcinający w cysternie:

Sprawdź wyniki