Kierowca ADR

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, uprawniony jest kierowca, który posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

  • ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • ukończyła odpowiedni kurs ADR:
    • początkowy – jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
    • doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.