You are currently viewing Doradca DGSA

Doradca DGSA

Co oznacza skrót DGSA: Dangerous Goods Safety Advisor.

Co oznacza skrót ADR: European Agreement concerning the international carriage of Dangerous Goods by Road.

Na podstawie jakiego przepisu uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych wyznacza doradcę DGSA. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych: Art. 15. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.

Zapraszamy na kurs kandydatów na doradców oraz osoby przedłużające uprawnienia.