You are currently viewing ADR VS KORONA WIRUS –  UMOWA WIELOSTRONNA M 324

ADR VS KORONA WIRUS – UMOWA WIELOSTRONNA M 324

UMOWA WIELOSTRONNA M 324

zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

W drodze odstępstwa od przepisów pkt 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 grudnia 2020 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony.

W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

Niniejsza umowa obowiązuje do 1 grudnia 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.
Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR Minister Infrastruktury

 

Przepisy źródłowe:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowypoz.15-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/UmowaWielostronnaM32426.03.2020-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralAgreementM324-1-sig.pdf